Skocz do zawartości


Close Open
Close Open

no-1sc

Dołączył: 25 Oct 2008
Offline Ostatnio aktywny: Nov 03 2008 22:23 PM
-----

Moje posty

W temacie:Brak komunikacji

02 November 2008 - 17:49 PM

hmm Jest w opcjach tego programu takie cos jak wybór portu com drukarki czy odrazu jakis domyslny jest?

W temacie:Subiekt GT + Windows serwer home.pl / Problem

01 November 2008 - 09:26 AM

wlasciwie to zgadles bo przenioslem juz cala baze oprocz tej jednej rzeczy....

W temacie:Subiekt GT + Windows serwer home.pl / Problem

31 October 2008 - 21:27 PM

USE [no1]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[sysdiagrams]    Script Date: 10/31/2008 21:17:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[sysdiagrams](
[name] [sysname] NOT NULL,
[principal_id] [int] NOT NULL,
[diagram_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[version] [int] NULL,
[definition] [varbinary](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[diagram_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY],
CONSTRAINT [UK_principal_name] UNIQUE NONCLUSTERED
(
[principal_id] ASC,
[name] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'microsoft_database_tools_support', @value=1 , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'sysdiagrams'

Jak to dodać do takiej struktury:

CENTAUR\SECUNDO\Databases\no1\Tables\System Tables

Bo jak wykonam wprost to zapytanie to daje wynik tu:

CENTAUR\SECUNDO\Databases\no1\Tables

A musi być w System Tables

W temacie:Brak komunikacji

30 October 2008 - 20:16 PM

Jaki ma port komunikacyjny ta drukarka?

W temacie:Subiekt GT + Windows serwer home.pl / Problem

30 October 2008 - 20:15 PM

No i caly czas probuje....
Kontakt meilowy maja kiepski. Napisałem z prośba o konfiguracje dla subiekta odpowiedzieli ze wszystko jest w poradnikach. Robie idealnie to co w poradnikach i wywala Zła strukture bazy.